logo

INTERNATIONAL MOBILITY

ERASMUS I ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT


L'Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix als seus estudiants, professorat i personal no docent, la possibilitat de demanar una beca Erasmus per dur a terme un període d’estudis o de pràctiques a l’estranger en el cas dels estudiants i de fer docència o observació en el cas del personal del centre.
Durant el primer trimestre de curs es dona tota la informació de la convocatòria corresponent i ?ns al febrer es recullen totes les sol·licituds. Després d’una valoració de les mateixes per part de la comisió de mobilitat del centre, es demana un nombre determinat de beques segons les
sol·licituds acceptades.
Les beques d’estudis tenen una durada d’entre 3 a 5 mesos i s’han de dur a terme en centres educatius amb els que siguem partners. Les pràctiques es poden dur a terme en centres de treball o en altres tipus d’organitzacions, i tenen una durada d’entre 2 a 4 mesos (subvenció màxima: 3 mesos).
Professor responsable:
Adreça de contacte: international@eartvic.net 

DOWNLOADS

ECHE.pdf
Erasmus Policy Statement.pdf
Carta de l'estudiant
....................................................................................................................................

ALUMNES OUTGOING

Estudiants d’ESDAP. Trobareu la informació a www.esdap.cat
Estudiants de CFGS i CFGM

Requisits:
- Estar matriculat al centre
- Tenir nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o permís de Residència a Catalunya

Sol·licitud:
Entregar documents a les oficines de l'escola dins dels terminis establerts
- Document dades personals
- Expedient acadèmic
- Acreditació nivell d’idioma
- Book personal

Baremació:
- Expedient acadèmic 40%
- Nivell d’idioma 30%
- Book personal 20%
- Valoració professorat 10%

....................................................................................................................................

PROFESSORAT OUTGOING

Els professors del centre poden demanar una beca Erasmus+ per dues vies:
· Outgoing ESDAP. Trobareu la informació a www.esdap.cat
· Outgoing EARTVIC

Requisits:
- Omplir el formulari de sol·licitud dins del temini establert

Baremació:
- Interès de la proposta 50%
- Nivell d’idioma 30%
- Comissió de mobilitat 20%

....................................................................................................................................

ALUMNES INCOMING

La durada dels estudis ha d’estar compresa entre 3 mesos i un curs sencer.
Els estudiants han hagut d’estar proposats per un dels centres amb els que tenim conveni de col·laboració.

Sol·licitud:
Els terminis per tramitar la sol·licitud son:
- Últim dia del mes de Maig per cursar estudis el primer semestre del següent curs.
- Finals de Novembre per cursar estudis durant el segon semestre del següent curs.

Documents:
- Expedient acadèmic facilitat pel centre d’origen
- Book personal
- Carta de motivació
....................................................................................................................................

PROFESSORAT INCOMING

Requisits per a docència:
- Han de ser proposats per un centre que sigui partner.
- Caldrà tramitar els documents exigits pel protocol Erasmus+
- La durada de l’estada serà entre un mínim de 1 dia i un màxim de 5.
- Cal presentar la proposta del projecte

Requisits per a formació:
- Pot omplir la sol·licitud qualsevol professor en actiu en un centre d’Art I Disseny
- Tramitar els documents exigits pel protocol Erasmus+
- Definir l’interès de la visita

....................................................................................................................................

PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

Possibilita la realització de pràctiques a l'estranger, amb preferència dins d’Europa.

Més informació per als alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior (ajudes del Departament d’Ensenyament per a la realització de pràctiques a l'estranger).

Leonardo per als alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà.

....................................................................................................................................

ESTUDIS A L'ESTRANGER

Erasmus University Charter, que ofereix als alumnes d’Ensenyaments Artístics Superiors la possibilitat d'estudiar en altres centres educatius europeus – crèdits ECTS- amb els quals tingui establert un conveni.

....................................................................................................................................

PARTNER INSTITUTIONS

ESAD – Matosinhos (Porto, Portugal)
École Supérieure d’Art des Pyrénées – Tarbes (França)
Lodz University of Technology – Lodz (Polònia)
Leeds City College – Leeds (UK)
ESAVL, École Supérieure des Arts de la Ville de Liège – Liège (Bèlgica)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal)

 

....................................................................................................................................

* Més informació: OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos)

....................................................................................................................................

* Presentació sessió informativa mobilitat internacional

....................................................................................................................................

* Pàgina oficial Programa ERASMUS a Facebook

 

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net